Leievilkår

GRONG MASKINUTLEIELEIEVILKÅR 


Leiepriser - beregning

Leietiden løper fra og med den dag at utstyret hentes og til og med den dag utstyret leveres tilbake.

Normalt levering på morgenen og innlevering på kvelden, alt annet avtales på forhånd.

Utstyret leveres med full tank og skal være rengjort og fyllt opp ved innlevering

2 takts olje til snøscooteren er inklusive i leien, dvs. leietakeren trenger ikke fylle opp.   
Leietakerens ansvar

Leietakeren er ansvarlig for utstyret når det forlater utleiers lager og til det er tilbake på lageret igjen. Leietaker forplikter seg videre til å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til normal praksis (smøring og sjekk av olje osv.). Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, og skader utover normal slitasje belastes leietaker. 


Utleierens ansvar

Utleier er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noe tilfelle ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes på grunn av evt. driftsstans på utstyret.


Forsikring

Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, ansvar og førerulykke. Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade forvoldt ved grov uaktsomhet, - skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer - skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av vann, olje, frostvæske etc. Egenandelen på 7500kr dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skaden under egenandelens beløp dekkes dette av leietaker.

                   

Betalingsbetingelser

Privatkunder: Leien forskuddsbetales ved utlevering. 

Bedriftskunder: Leien faktureres etter gjeldene prisliste ut ifra kontrakt skrevet ved utlevering.


Kontrakt

Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten undertegnes av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet.


Frakt

Evt. frakt avtales i hvert enkelt tilfelle og vil bli belastet leietakeren.


Fremleie

Leietaker kan ikke fremleie eller overføre sine rettigheter etter denne avtale til andre og heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse etc.) av utstyret.


Oppsigelse av leieavtale

Utleier forbeholder seg retten til å si opp leieavtalen hvis utstyret ikke blir behandlet tilfredsstillende eller leien ikke blir betalt innen forfall.


Service, vedlikehold etc.

Service og nødvendig vedlikehold av maskinene utføres av Grong Minimaskin (dersom ikke annet er avtalt) Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker.


Copyright  © All Rights Reserved